پره های متحرک و ثابت توربين MGT30


پره های ثابت و متحرک اين توربين در شرکت پرتو توليد می گردد.  اين ماشين دارای دو قسمت اصلی شامل توربين کمپرسور(GG ) و توربين انتقال قدرت (PT )می باشد. . دارای سيستم احتراقی از نوع Can Annular و دارای ظرفيت اسمی 26 مگاوات در شرايط ISO می باشد . شرکت پرتو کليه پره های متحرک و ثابت بخش داغ اين توربين را توليد می نمايد.

محصولات توربین (MGT۳۰(Zorya DU۸۰L - DG۸۰ L
 
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف اول
 • جنس:
 • وزن: 0/25(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 86
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف دوم
 • جنس:
 • وزن: 0/33(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 86
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 2/1(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 76
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف چهارم
 • جنس:
 • وزن: 2/3(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 76
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف اول
 • جنس:
 • وزن: 0/5(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 40
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف دوم
 • جنس:
 • وزن: 2/8(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 15
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 8(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 18
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف چهارم
 • جنس:
 • وزن: 10(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 18
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف پنجم
 • جنس:
 • وزن: 5/2(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 32

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط