پره های ثابت و متحرک توربين H-25


پره های ثابت و متحرک اين توربين مطابق با مشخصات OEM در شرکت پرتو توليد می گردد. اين توربين دارای 3 رديف پره های ثابت و متحرک در قسمت داغ می باشد و توان خروجی در شرايط ISO معادل 32 مگاوات را داراست.

محصولات توربین H25
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف اول
 • جنس:
 • وزن: 1/2(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 82
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف دوم
 • جنس:
 • وزن: 1/5(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 82
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 2/1(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 78
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف اول
 • جنس:
 • وزن: 4/4(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 16
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف دوم
 • جنس:
 • وزن: 5/6(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 24
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 10/1(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 24
 • نوع قطعه: سویلر
 • جنس:
 • وزن: 1/2(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 10

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط