پره هاي ثابت و متحرك توربين MGT 70


 
تمامی پره های ثابت و متحرک اين توربين در شرکت پرتو توليد می گردد. اين توربين Single Shaft و دارای چهار رديف پره ثابت و متحرک در قسمت داغ بوده و سيستم احتراق توربين مشتمل بر دو Chamber و دارای ظرفيت نامی 162 مگاوات در شرايط ISO می باشد.
همچنين اين شرکت در قالب طرح ارتقاء توربينهای مپنا MAP2+، MAP2A MAP2 B و اقدام به ارتقاء و توليد اين محصولات با
پوشش سراميکی (TBC) نموده است.

 
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف اول
 • جنس:
 • وزن: 3/5(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 89
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف دوم
 • جنس:
 • وزن: 5(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 89
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 14(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف چهارم
 • جنس:
 • وزن: 31(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 44
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف اول
 • جنس:
 • وزن: 17(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 46
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف دوم
 • جنس:
 • وزن: 13/5(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 48
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 15/5(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 51
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف چهارم
 • جنس:
 • وزن: 24(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 55

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط