پره های ثابت و متحرک توربين F9 – E


پره های ثابت و متحرک اين توربين مطابق با مشخصات OEM در شرکت پرتو توليد می گردد. اين توربين Single Shaft و دارای سيستم احتراقی از نوع Can Annular و دارای ظرفيت اسمی 123 مگاوات در سيکل باز و شرايط ISO می باشد و در قسمت داغ از  3 رديف پره ثابت و متحرک برخوردار است

محصولات توربین GEF۹/PG۹۱۷۱E
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف اول
 • جنس:
 • وزن: 12(kg)
 • پوشش: پوشش فلزی
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف دوم
 • جنس:
 • وزن: 12/5(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 11/5(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف اول
 • جنس:
 • وزن: 41(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 18
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف دوم
 • جنس:
 • وزن: 114(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 16
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 140(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 16
 • نوع قطعه: MF9 - پره متحرک ردیف اول
 • جنس:
 • وزن: 12/5(kg)
 • پوشش: پوشش های فلزی + سرامیکی
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: MF9- پره متحرک ردیف دوم
 • جنس:
 • وزن: 12/5(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: MF9 - پره متحرک ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 10/5(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: MF9 - پره ثابت ردیف اول
 • جنس:
 • وزن: 41(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 18
 • نوع قطعه: MF9 - پره ثابت ردیف دوم
 • جنس:
 • وزن: 114(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 16
 • نوع قطعه: MF9 - پره ثابت ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 138(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 16

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط