پره های ثابت و متحرک توربین 701D


تولید پره های متحرک و ثابت توربین 701D (قابل جایگزینی با پره های توربین M701 D) به صورت کامل در شرکت پرتو انجام می گردد.
این توربین از نوع Single Shaft و سیستم احتراقی آن از نوع Can Annular و ظرفیت نامی آن  144 مگاوات در سیکل باز و شرایط ISO می باشد.

محصولات توربين M ۷۰۱ D
 
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف اول
 • جنس:
 • وزن: 6/2(kg)
 • پوشش: پوشش های فلزی + سرامیکی
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 103
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف دوم
 • جنس:
 • وزن: 6(kg)
 • پوشش: پوشش های فلزی + سرامیکی
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 93
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 11/4(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 71
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف چهارم
 • جنس:
 • وزن: 16/6(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 72
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف اول
 • جنس:
 • وزن: 6(kg)
 • پوشش: پوشش های فلزی + سرامیکی
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 60
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف دوم
 • جنس:
 • وزن: 20/4(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 20
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 33/2(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 18
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف چهارم
 • جنس:
 • وزن: 58(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 16

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط