قطعات داغ توربين GT13 - E2


شرکت پرتو به عنوان نخستين توليد کننده ی Non OEM قطعات توربين GT13E2،  اقدام به توليد قطعات داغ توربين مذکور گرديده است. اين توربين  دارای  5 رديف پره متحرک و ثابت در قسمت داغ خود است و سيستم احتراق آن نيز از نوع Annular می باشد.

محصولات توربین GT۱۳E۲
 
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف اول
 • جنس:
 • وزن: 6/1(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف دوم
 • جنس:
 • وزن: 9/8(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 12/4(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف چهارم
 • جنس:
 • وزن: 14/6(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: پره متحرک ردیف پنجم
 • جنس:
 • وزن: 24/1(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف اول
 • جنس:
 • وزن: 8/8(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 40
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف دوم
 • جنس:
 • وزن: 8/3(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 60
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف سوم
 • جنس:
 • وزن: 10/7(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 60
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف چهارم
 • جنس:
 • وزن: 69(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 20
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف پنجم
 • جنس:
 • وزن: 29(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 50
 • نوع قطعه: استاتور هیت شیلد ردیف اول
 • جنس:
 • وزن: 1/95(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 36
 • نوع قطعه: استاتور هیت شیلد ردیف چهارم
 • جنس:
 • وزن: 27/1(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 20
 • نوع قطعه: استاتور هیت شیلد ردیف پنجم
 • جنس:
 • وزن: 11/95(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 40
 • نوع قطعه: سگمنت داخلی ردیف اول محفظه احتراق
 • جنس:
 • وزن: 2/8(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 36
 • نوع قطعه: سگمنت داخلی ردیف دوم محفظه احتراق
 • جنس:
 • وزن: 2/8(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 36
 • نوع قطعه: سگمنت داخلی ردیف سوم محفظه احتراق
 • جنس:
 • وزن: 2/8(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 36
 • نوع قطعه: سگمنت خارجی ردیف اول محفظه احتراق
 • جنس:
 • وزن: 4/2(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 36
 • نوع قطعه: سگمنت خارجی ردیف دوم محفظه احتراق
 • جنس:
 • وزن: 4/2(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 36
 • نوع قطعه: سگمنت خارجی ردیف سوم محفظهاحتراق
 • جنس:
 • وزن: 4/2(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 36
 • نوع قطعه: سگمنت جلویی محفظه احتراق
 • جنس:
 • وزن: 6/7(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 36
 • نوع قطعه: روتور هیت شیلد ردیف 1
 • جنس:
 • وزن: 3(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: روتور هیت شیلد ردیف 2
 • جنس:
 • وزن: 3/2(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: روتور هیت شیلد ردیف 3
 • جنس:
 • وزن: 3/8(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: روتور هیت شیلد ردیف 4
 • جنس:
 • وزن: 3/8(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 63
 • نوع قطعه: مشعل
 • جنس:
 • وزن: 28/9(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 72
 • نوع قطعه: لنس
 • جنس:
 • وزن: 8(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 72

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط