مديريت چرخه عمر و توسعه خدمات فني محصول
  • Failure Analysis
هدف از انجام این فرایند، مشخص نمودن علل آسيب وارده بر پره ها به كمك بررسي هاي غير مخرب، متالوگرافيكي، شكست نگاري، و آناليزهاي سيالاتي و سازه اي بر پره میباشد که در شرکت پرتو با برخورداری از کارشناسان خبره و تجهیزات پیشرفته انجام می شود.

 
  • Root cause failure analysis(Fact Finding
هدف از انجام این فرایند، تعيين علت نهايي حوادث نيروگاهي براساس تحليل هاي ساختاري، تحليل عمر، تحليل رفتار توربين و آناليزهاي سيالات و سازه اي و تست هاي غير مخرب و مخرب می باشد.
 
  •   Product Design & Upgrading
بمنظور بهبود شرايط عملكردي پره ( طراحي محصول جديد و يا افزايش عمر و يا راندمان توربين)، براساس تحليل هاي سيالاتي و سازه اي ، تحليل احتراق و كمپرسور توربين هدف و همچنین کاهش هزینه های مشتریان، شرکت پرتو اقدامات گسترده ای را در فرایند تولید پره لحاظ می نماید و همواره با استفاده از تجارت و همچنین دانش به روز اقدام به بهینه سازی محصولات با در نظر گرفتن نیاز مشتریان خود می نماید.