مهندسي و تحقيق و توسعه آغازگر فعاليت هاي توسعه تكنولوژيكي، مهندسي مجدد و مهندسي معكوس در شركت پرتو مي باشد. اين بخش با به كارگيري نيروهاي زبده در حوزه هاي مختلف تكنولوژي، گام در كاهش شكاف تكنولوژيكي برداشته است.
از مهمترين ماموريت هاي اين بخش به شرح ذيل مي باشد:

محصولات مرتبط

خدمات مرتبط