امروزه كيفيت از مهم‌ترين مزيت‌هاي رقابتي در صنايع به شمار مي‌آيد و شركت پرتو به منظور اثبات توانايي‌هاي خود در فراهم‌آوري الزامات مشتري و رسيدن به كيفيت جهاني و كسب رضايت مشتري، استقرار نظام مديريت جامع IMS (Integrated Management System ) را به عنوان ابزار مديريت كيفيت خود انتخاب نموده است. سيستم‌هاي طرح‌ريزي شده در پرتو شامل سيستم‌هاي اطلاعاتي و عملياتي، پشتيباني و كيفيتي، سازمان را قادر مي‌سازد تا نيازهاي مشتري را تجزيه و تحليل نموده و فرآيندهايي كه منجر به توليد محصول مطابق با درخواست مشتري گردد را تعريف و نهايتا اين فرآيند را تحت كنترل قرار دهد. بخشي از اين كنترل‌ها، تجهيزات و آزمون‌هاي استفاده شده در آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي شركت عبارتند از:
آزمونهاي غيرمخرب:
 • آزمون‌‌هاي غير مخرب شامل: ET, PT, RT, UT
 • آزمون فركانس بمنظور اندازه‌گيري فركانس ارتعاشي پره
 • آزمون جريان هوا (Air Flow) به منظور بررسي سيستم خنك كننده پره
 
كنترل ابعادي:
 • اندازه‌گيري CMM
 • اندازه گيري با VMS
 • اندازه گيري با Ball bar
 • اندازه گيري با Laser
 
آزمايشگاه متالورژي:
 • آزمون سختي سنجي
 • آزمون كشش و خزش
 • آزمون متالوگرافي
 • آزمون رپليكا (Replica)
 • بررسي تركيب شيميايي آلياژها (كوانتومتري)

محصولات مرتبط

خدمات مرتبط