تیم مدیریت شرکت پرتو با مد نظر قرار دادن اهداف توسعه پایدار و توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی بدنبال توسعه  و گسترش کسب و کار خود است. امید داریم با نشر و اشتراک گذاری این گزارش در میان ذینفعان، بتوانیم با معرفی رویکردهای عملیاتی و توانمندی های استراتژیک خود، به استحکام بخشی روابط با ذینفعان دست یابیم.