در جهانِ پر رقابت امروز، تلاش برای خوش‌نامی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفی و کمّی در بنگاه تولیدی معظم و معتبری مانند گروه مپنا در گرو توجه به نیازهای متنوع و متفاوتی است که گروه‌های مختلف مخاطبان و ذی‌نفعان در فضای پیرامونی طرح می‌کنند. هرچند رضایت مشتریان و سهامداران می‌تواند در توسعۀ کسب و کار و رشد اقتصادی یک بنگاه، تاثیرات روشن و آشکاری داشته باشد اما افزایشِ رضایت عموم ذی‌نفعان و نه فقط بخشی از آنها، و ایفای مسئولیت‌های متنوع اجتماعی، رسالت و ماموریت اصلی ما در گروه مپناست. شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه مپنا نیز توجه به ذینفعان خود را در سرلوحه تمامی فعالیتهای خود قرار داده است. ذینفعان شرکت پرتو به شرح ذیل میباشد: