شرکت مپنا پرتو
چشم انداز شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا - پرتو:
- رهبري در بازارهاي داخلي
حضور موثر در بازارهاي هدف قطعات داغ توربين هاي گازي نيروگاهي و صنعتي

 - ارائه محصولات و خدمات متنوع و متمايز مورد نياز بازار برق، نفت و گاز
تنوع بخشي و اتقاء در محصولات و خدمات

- حضوري موثر در بازارهاي بين المللي
حضور موثر در بازارهاي هدف قطعات داغ توربين هاي گازي نيروگاهي و صنعتي