مجله مدیریت نوآوری- شماره 1
مجله مدیریت نوآوری- شماره 1
1402/04/13

      این روزها نوآوری که برگرفته از واژه  انگلیسی Innovation می باشد؛ در بسیاری از محافل و کسب و کارهای صنعتی و اقتصادی مهم دنیا شنیده می شود. برای بسیاری از ما، نوآوری به معنای ارائه ایده هایی است که منجر به اکتشافات و دستاوردهای قابل توجهی می شود. اما نوآوری عمیق تر از این مفاهیم است.