تقدیر از اعضای تیم های تعالی سازمانی
تقدیر از اعضای تیم های تعالی سازمانی
1402/02/26

در مسیر تعالی گام برداشتن مستلزم  تعامل و همفکری، همدلی، تخصص، مدیریت دانش و یادگیری از تجربیات گذشته توسط تمامی کارکنان سازمان است. کارکنان و اعضای تیم های تعالی شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا – پرتو در سال 1401 با تلاش و بهره جستن از تخصص و یادگیری از تجربیات گذشته گام دیگری در مسیر تعالی برداشتند