پره متحرک و ثابت توربین MGT40 - F6


توليد پره متحرک رديف اول اين توربين با استفاده از تکنولوژی ريخته گری DS و پره های ثابت اين توربين که برای نسل های قديمی تر اين نوع توربين نيز قابل استفاده است، در شرکت پرتو توليد می گردد. پره های اين توربين منطبق با مشخصات اعلام شده از سوی OEM و با استفاده از مهندسی معکوس توليد می گردد.
 
 • نوع قطعه: پره متحرك رديف اول
 • جنس: EEQ 111 DS
 • وزن: 2/5(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف اول
 • جنس: FSX414
 • وزن: 9(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 18
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف دوم
 • جنس: EEQ 222
 • وزن: 16(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 16
 • نوع قطعه: پره ثابت ردیف سوم
 • جنس: EEQ 222
 • وزن: 20(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 16

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط