• مهندسي معكوس، مهندسي مجدد
جهت توسعه سبد محصولات و خدمات  رويکردهاي متنوعي شامل مهندسي معكوس، مهندسي مجدد، تحقيق و توسعه و انتقال تكنولوژي در مراحل مختلف مديريت سبد فناوري بکار گرفته مي­شود. از سال 83  تاكنون، در زمينه توليد انواع پره ­هاي توربين گازي با شركت هاي پيشرو بين‌المللي در سطوح مختلف، جهت توسعه سبد محصولات و خدمات، همكاري‌هاي گسترده‌اي صورت پذيرفته است.  این شرکت با تمرکز بر توان کارشناسان خود و با استفاده از مهندسي مجدد و مهندسي معكوس موفقیت به سزايي در توسعه محصولات خود داشته و محصولات متنوعي در شركت پرتو به تولید انبوه رسیده است.

 
  • صحه گذاري
جهت اطمينان از كيفيت محصولات خروجي قبل از توليد انبوه در هر فرآيند داخلي (محصولات توليد شده در داخل شركت) و فرآيند برون سپاري (فرآيندهايي از توليد محصولات كه به پيمانكار خارجي واگذار مي گردد) مي بايست محصولات در انتهاي هرفرآيند از نظر فني و كيفي بررسي و تاييد گردند. با توجه به حساسيت اين موضوع مسئوليت اين مهم تا صدور مجوز Unconditional Release جهت توليد انبوه برعهده واحدهاي صحه گذاري مي باشد.