تبدیل شدن به شرکتی با اعتبار جهانی در مهندسی، ساخت و تامین قطعات داغ توربین های گازی و صنعتی تاسال ۱۴۰۰