شرکت مهندسی و ساخت پره‌ توربین مپنا با تمرکز بخشیدن به توانمندی‌های ساخت پره های بخش داغ توربین‌های گازی نیروگاهی و صنعتی در ظرفیت‌های مختلف، به عنوان بزرگترین سازنده پره‌های توربین های MGT 70, GE F9, GE F6, GE F5 Hitachi H 25, GT13E  و همچنین پره های ارتقاء یافته توربین های MAP2+ ، MAP2A و MAP2B و...نقش بسزایی در صنعت کشور ایفاء نموده است.     
                 معرفی شرکت پرتو
محصولات توربین( MGT70(SimenseV94.2
محصولات توربین GEF9/PG9171E
محصولات توربین GT13E2
محصولات توربین GEF5/MS5002 C & D
محصولات توربین (MGT40(GEF6 B/PG6581
محصولات توربین (MGT30(Zorya DU80L - DG80 L
محصولات توربین Hitachi H25
محصولات توربین SGT400