چراغ های بیشتری روشن می شوند
چراغ های بیشتری روشن می شوند
1399/11/09

تصور جهان بدون روشنایی ممکن نیست. در دنیایی که با لحظه ای خاموشی از تکاپوی  باز می ایستد،  باید به فکر راه حلی برای تامین پایدار انرژی بود. در کشور ما الگوی رایج تولید برق بر پایه بهره برداری از نیروگاه های مقیاس بزرگ و سپس انتقال و توزیع انرژی به مصرف کنندگانی است که ممکن است کیلومترها دورتر از محل تولید باشند. این روش در کنار مزایای خود نظیر تأمین ظرفیت بالا به صورت یکجا برای تولید برق، با معایبی مثل اتلاف در خطوط انتقال یا طولانی بودن زمان احداث و یا نیاز به منابع مالی هنگفت روبرو است.