سنکرون نیروگاه مقیاس کوچک لور (اندیمشک یک)
سنکرون نیروگاه مقیاس کوچک لور (اندیمشک یک)
1399/06/24

"نیروگاه مقیاس کوچک لور (اندیمشک یک)" به ظرفیت ۲۵ مگاوات، ساعت 00:40 دقیقه بامداد روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه 99 با شبکۀ 33/132 کیلوولت شمال استان خوزستان سنکرون شد.